SL | EN

Za starše

Ker ste starši še vedno tisti, ki imate v otrokovem odraščanju in njegovi vzgoji najpomembnejšo vlogo, si zelo želimo vašega sodelovanja.

Sprejemamo vse predloge, ki bi naše dneve še izboljšali in jih naredili kar se da inovativne, polne, zabavne, poučne in ustvarjalne.

Poleg roditeljskih sestankov imamo enkrat mesečno tudi individualne pogovorne urice.

 

CENA

Vrtec Vesolje malčkov je vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pod zaporedno številko 221. S tem ste starši oz. skrbniki opravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in občino bivanja za otroka, ki je vključen v naš vrtec.

Občina otrokovega bivališča vam bo priznala 85% subvencije, ki bi vam pripadala v javnem vrtcu.

Cena programa v našem vrtcu za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana

1. starostno obdobje

Plačilni razred Plačilo staršev v % Plačilo staršev v €
1 / 85,40
2 10 134,36
3 20 183,32
4 30 232,28
5 35 256,76
6 43 295,93
7 53 344,89
8 66 408,54
9 77 462,39

 

2. starostno obdobje

Plačilni razred Plačilo staršev v % Plačilo staršev v €
1 / 204,70
2 10 240,23
3 20 275,76
4 30 311,29
5 35 329,06
6 43 357,48
7 53 393,01
8 66 439,20
9 77 478,28

 

Za prvi dan odsotnosti otroka iz vrtca se plača polna cena. V primeru, da starši opravičijo odsotnost otroka najkasneje en dan pred odsotnostjo do 8. ure zjutraj, se stroški znižajo za stroške prehrane (3,7 €/dan).

POGODBA:

Na tej povezavi si lahko prenesete pogodbo za vpis v naš vrtec.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje staršev in vseh zaposlenih v vrtcu ter otrok ima namen prispevati k približevanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok.

Sodelujemo preko naslednjih oblik:

- Roditeljski sestanki:

Na uvodnem roditeljskem sestanku se starši seznanijo s prednostno nalogo vrtca, časovno organizacijo dela v vrtcu, seznanijo se s programom vzgojno-izobraževalnega dela ter z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi. Vzgojiteljica predstavi program dela in se s starši dogovorijo o oblikah medsebojnega sodelovanja.

Na zaključnem roditeljskem sestanku se seznanijo s pregledom opravljenih dejavnosti v skupini.

Časovna opredelitev izvedbe: uvodni sestanek v tednu pred vstopom otrok v vrtec in zaključni sestanek konec leta.

- Pogovorne urice - individualni pogovori s starši:

Starši se seznanijo z vključevanjem otroka v skupino ter z napredkom otroka na različnih področjih razvoja. Pogovorne urice potekajo enkrat mesečno. Termin govorilnih ur so po dogovoru.

- Oglasna deska:

Oglasne deske se nahajajo pred igralnicama. Namenjene so informiranju staršev otrok o vzgojno-izobraževalnem delu in aktualnimi obvestili.

- Občasna popoldanska druženja.

PRAVICE OTROK IN STARŠEV

Pravice otrok:

Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki so opredeljene v Ustavi. V demokratični državi otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

- Otrokom zagotavljamo možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo ...

- Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje.

- Optimalen razvoj vključuje tudi spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.

- Vzgojno-izobraževalno delo z otroki načrtujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih otroka.

- V vrtcu z organizacijo življenja in dela otrok uresničujemo vsa kurikularna načela, s poudarkom na načelu enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, multikulturalizma, načela pravice do izbire in drugačnosti ter sodelovanja s starši.

- Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim naslijem drugih otrok in odraslih.

Pravice staršev:

- do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),

- do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,

- do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

- do postopnega uvajanja otroka v vrtec,

- do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku,

- do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu.

Kontakt

040 506 442

tanja@vesoljemalckov.si

Gerbičeva ulica 90

1000 Ljubljana

© Vesolje malčkov, d.o.o. Vse pravice pridržane.